Question:

പൂരിപ്പിക്കുക 199, 195, 186, 170, ___

A144

B145

C146

D150

Answer:

B. 145

Explanation:

199-195=4 195-186=9 186-170=16 differences are squares 170-25=145


Related Questions:

അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

0 , 3 , 8 , 15 , 24 , __

ab_d_a_cd_ _bc_ea

12 മണിക്ക് വരേണ്ട ട്രെയിൻ ആദ്യ ദിവസം 12:30 ന് വന്നു. രണ്ടാം ദിവസം 1.20 നും. മൂന്നാം ദിവസം 2.30 നും നാലാം ദിവസം 4 മണിക്കും വന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം എത്ര മണിക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത ?

3, 6, 11, 20, ... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?