Question:

ശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കുക 4, 7, 10, 11, 22,17, 46, 25, ......

A59

B69

C94

D86

Answer:

C. 94

Explanation:

1st series 4,10,22,46,? 4×2+2 = 8+2 = 10 10×2+2 = 20+2 = 22 22×2+2 = 44+2 = 46 46×2+2 = 92+2 = 94 2nd series 7,11,17,25 7 + 4 = 11 11 + 6 = 17 17 + 8 = 25


Related Questions:

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ? 2, 5, 10, 50, 500, 5000

ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതുക : 14, 29, 45, 62, ...

B C C E D G E I F___?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം എഴുതുക. MHC, OKG, QNK, SQO,

4, 9, 13, 22, 35 _____ അടുത്ത പദം ഏത് ?