Question:

ശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കുക 4, 7, 10, 11, 22,17, 46, 25, ......

A59

B69

C94

D86

Answer:

C. 94

Explanation:

1st series 4,10,22,46,? 4×2+2 = 8+2 = 10 10×2+2 = 20+2 = 22 22×2+2 = 44+2 = 46 46×2+2 = 92+2 = 94 2nd series 7,11,17,25 7 + 4 = 11 11 + 6 = 17 17 + 8 = 25


Related Questions:

താഴെപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്? 12, 15, 19, 24,

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം എഴുതുക. MHC, OKG, QNK, SQO,

B C C E D G E I F___?

ചതുരത്തിലെ വിട്ടുപോയ കളത്തിലെ സംഖ്യ ഏത് ?

4 2 12
3 1 8
5 2  ?

വിട്ടു പോയ അക്കം ഏത് ?