Question:

ശ്രേണിയിലെ വിട്ടുപോയ പദം കണ്ടെത്തുക.10,18,45,.....,234

A109

B121

C81

D96

Answer:

A. 109

Explanation:

10+(2*2*2)=18 18+(3*3*3)=45 45+(4*4*4)=109 109+(5*5*5)=234


Related Questions:

2, 9, 28, 65, 126, 217, ___?

3, 7, 23, 95, ?

5, 12, 31, 68 ......... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത്?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കണ്ടെത്തുക.4,196,16,144,36,100,64, .....

താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യയേത് ? 3, 12, 30, 66 ______