Question:

Find the next term in the sequence: 4, 9, 25, 49 , _____.

A81

B138

C121

D1024

Answer:

C. 121

Explanation:

പ്രൈം നമ്പറുകളുടെ വർഗ്ഗം. അടുത്ത സംഖ്യ = 11^2 = 121


Related Questions:

താഴെപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്? 12, 15, 19, 24,

3, 7, 23, 95, ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ : 1, 9, 25, 49, 81

140, 68, 36, 16 ,.... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ?

5, 12, 31, 68 ......... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത്?