Question:

10, 8, 6, 4, ... എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ 10 പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക ?

A0

B10

C28

D60

Answer:

B. 10

Explanation:

ആദ്യ പദം =10

പൊതുവ്യത്യാസം = -2

ആദ്യ n പദങ്ങളുടെ തുക = n2×2a+(n1)×d \frac{n}{2} \times 2a + (n-1) \times d

= 5 x ( 20 + 9 x (-2) )

= 10


Related Questions:

4, 7, 10,... എന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ 101-ാം പദം എത്ര ?

41, 50, 59 ___ ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാം പദമാണ് 230 ?

2, 3 + k, 6 എന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ k യുടെ മൂല്യം എന്താണ് ?

2,6,10,....എന്ന ശ്രേണിയുടെ അറുപത്തിയെട്ടാം പദവും എഴുപത്തിരണ്ടാം പദവുംതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ?

First term of an arithmatic sequence is 8 and common difference is 5. Find its 20th terms