Question:

First term of an arithmatic sequence is 8 and common difference is 5. Find its 20th terms

A98

B103

C111

D87

Answer:

B. 103

Explanation:

a=8 d=5 Xn = a + (n-1)d X20 = 8 + (20-1) x 5 = 8 + 19 x 5 = 8 + 95 = 103


Related Questions:

4 , 7 , 10 എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുനൂറ്റി ഒന്നാം പദം?

25 പദങ്ങളുള്ള ഒരു സമാന്തരശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക 400 ആയാൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ 13-ാം പദം എത്ര?

2,6,10,....എന്ന ശ്രേണിയുടെ അറുപത്തിയെട്ടാം പദവും എഴുപത്തിരണ്ടാം പദവുംതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ?

2 + 4 + 6+ ..... + 200 എത്ര ?

10, 8, 6, 4, ... എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ 10 പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക ?