Question:

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

A9L25

B5J27

C9H30

D5L30

Answer:

C. 9H30

Explanation:

1 + 2 = 3; 3 + 2 = 5; 5 + 2 = 7; 7 + 2 = 9 T – 3 = Q; Q – 3 = N; N – 3 = K; K – 3 = H 18 + 3 = 21; 21 + 3 = 24; 24 + 3 = 27; 27 + 3 = 30 അതുകൊണ്ട്, 9H30 അടുത്ത പദമായിരിക്കും.


Related Questions:

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ : 1, 9, 25, 49, 81

1, 3, 6, 10, ____ എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക

0 ,6, 24, 60, 120, 220, 336

6,13,28,...,122,249?

ab_d_a_cd_ _bc_ea