Question:

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

A9L25

B5J27

C9H30

D5L30

Answer:

C. 9H30

Explanation:

1 + 2 = 3; 3 + 2 = 5; 5 + 2 = 7; 7 + 2 = 9 T – 3 = Q; Q – 3 = N; N – 3 = K; K – 3 = H 18 + 3 = 21; 21 + 3 = 24; 24 + 3 = 27; 27 + 3 = 30 അതുകൊണ്ട്, 9H30 അടുത്ത പദമായിരിക്കും.


Related Questions:

11 , 8 , 4 , -1 , _____ അടുത്ത സംഖ്യ ?

അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

0 , 3 , 8 , 15 , 24 , __

3, 6, 9,...................,999 എന്ന ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമെത്ര?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ? 4, 11, 31, 65, 193, ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം എഴുതുക. MHC, OKG, QNK, SQO,