Question:

നയം അറിയാവുന്നവൻ

Aനയജ്ഞൻ

Bനടേയൻ

Cലാഭേച്ഛ

Dപിപഠിഷ

Answer:

A. നയജ്ഞൻ


Related Questions:

'വാരിയിൽനിന്ന് ജനിച്ചത്' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ഏത് ?

ഒറ്റപ്പദമാക്കുക - "ആശ നശിച്ചവൻ"

സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചത്:

ശോഭനങ്ങളായ ദന്തങ്ങളോടു കൂടിയവൻ - ഒറ്റപ്പദം ഏത്?

പാദം മുതൽ ശിരസ്സ് വരെ എന്നതിന് ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക ?