Question:

15 ആളുകൾ 20 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തുതീർക്കുന്ന ജോലി 10 ആളുകൾക്ക് ചെയ്തുതീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം?

A45

B35

C30

D40

Answer:

C. 30

Explanation:

M1D2 = M2 D2 15 x 20 = 10 x D2 D2 = (15 x 20)/10 = 30 ദിവസം


Related Questions:

12 പുരുഷന്മാരോ,18 സ്ത്രീകളോ ഒരു ജോലി 14 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു. എന്നാൽ 8 പുരുഷന്മാരും 16 സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് അതേ ജോലി എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കും ?

A എന്ന് പൈപ്പ് തുറന്നാൽ ടാങ്ക് നിറയാൻ 10 മിനിറ്റ് വേണം. B എന്ന പൈപ്പ് തുറന്നാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടാങ്ക് 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാലിയാകും. എന്നാൽ രണ്ട് പൈപ്പും ഒരുമിച്ചു തുറന്നാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും?

24 people can finish a job by 10 days. How many days will be required to finish the same job by 8 people?

A can do a piece of work in 10 days and B in 20 days. They begin together but A leaves 2 days before the completion of the work. The whole work will be done in.

A യും B യും ചേർന്ന് 20 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നു, പക്ഷേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് 5 ദിവസം മുമ്പ് A യ്ക്ക് വിട്ടുപോകേണ്ടി വരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തി 18 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ B യ്ക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, B ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കും?