Question:

ഒരു ഘടികാരത്തിന്‍റെ രണ്ട് സൂചികളും ഒരു ദിവസത്തില്‍ എത്ര തവണ പരസ്പരം മുകളിലായി വരും?

A22 തവണ

B24 തവണ

C12 തവണ

D11 തവണ

Answer:

A. 22 തവണ

Explanation:

ഒരു ഘടികാരത്തിന്‍റെ രണ്ടു സൂചികളും 12 മണിക്കൂറില്‍ 11 തവണ പരസ്പരം മുകളിലായി വരും. ഒരു ദിവസത്തില്‍ 24 മണിക്കൂറുകള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍, ഒരു ഘടികാരത്തിന്‍റെ രണ്ട് സൂചികളും 22 തവണ പരസ്പരം മുകളിലായി വരും.


Related Questions:

At the time 5:20 the hour hand and the minute hand of a clock form an angle of:

ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം 6.40 എങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിൽ സമയം എന്തായിരിക്കും ?

ക്ലോക്കിലെ സമയം 9:20 ആണ്. ഒരു കണ്ണാടിയിൽ അതിന്റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം എത്ര?

ഒരു ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് സൂചി കൊണ്ട് 1 മിനിറ്റിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന കോണളവ് എത്ര?

ക്ലോക്കിലെ സമയം രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ സൂചികൾക്കിടയിലൂള്ള കോണളവ് എത്ര ?