Question:

⅖ + ¼ എത്ര ?

A3/19

B3/20

C13/20

D13/5

Answer:

C. 13/20

Explanation:

2/5 + 1/4 = (8+5)/20 = 13/20


Related Questions:

1471\frac47 +7137\frac13+3353\frac35 =

72×9327×343=? \frac {7^2 \times 9^3}{27 \times 343} = ?

A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുകയുടെ 2/5 ഭാഗമാണ് B -യുടെ കൈവശമുള്ളത്. B -യുടെ കൈവശമുള്ളതുകയുടെ 7/9 ഭാഗമാണ് C-യുടെ കൈവശമുള്ളത്. മൂന്നു പേരുടെയും കൈവശമുള്ള ആകെ തുക770 രൂപയായാൽ A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുക എത്ര?

2.341/.02341=

ഏറ്റവും വലുത് ഏത് ?