Question:

A = +, B = - , C = x ആയാൽ 10 C 4 A 4 C 4 B 6-ന്റെ വില?

A40

B50

C56

D46

Answer:

B. 50

Explanation:

10 C 4 A 4 C4 B 6 = 10 x 4 + 4 x 4 - 6 = 40 + 16 - 6 = 56 - 6 = 50


Related Questions:

BLACK എന്നത് 29 എന്ന എഴുതാമെങ്കിൽ GREEN എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ?

If x means addition,- means division + means substraction and ÷means multiplication then value of 4-4x4÷4+4-4 is equal to

‘High’ എന്ന വാക്ക് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് 7867 എന്നെഴുതാമെങ്കിൽ ‘Feed’ എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയെഴുതാം ?

360, 120, 30, 6, _____ വിട്ട ഭാഗത്തെ സംഖ്യ ഏത് ?

If R mean X, D means ÷ , A means +, and Smeans-, then what is the value of 95 D 19 R 11 S 28 A 17 = ?