Question:

A = +, B = - , C = x ആയാൽ 10 C 4 A 4 C 4 B 6-ന്റെ വില?

A40

B50

C56

D46

Answer:

B. 50

Explanation:

10 C 4 A 4 C4 B 6 = 10 x 4 + 4 x 4 - 6 = 40 + 16 - 6 = 56 - 6 = 50


Related Questions:

ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ CAT നെ SATC എന്നും LION നെ MIONL എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിൽ TIGER നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോഡ് ഏത്?

360, 120, 30, 6, _____ വിട്ട ഭാഗത്തെ സംഖ്യ ഏത് ?

+ = / , / = x, x = -, - = + ആയാൽ (18/4+2x18-4) ന്റെ വില എന്ത് ?

ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ BOX നെ CDPQYZ എന്നെഴുതിയാൽ HERO എന്ന വാക്ക് ഇതേ കോഡുപയോഗിചെയുതുമ്പോൾ അവസാന രണ്ടക്ഷരമേത്?

If x means addition,- means division + means substraction and ÷means multiplication then value of 4-4x4÷4+4-4 is equal to