Question:

A = +, B = - , C = x ആയാൽ 10 C 4 A 4 C 4 B 6-ന്റെ വില?

A40

B50

C56

D46

Answer:

B. 50

Explanation:

10 C 4 A 4 C4 B 6 = 10 x 4 + 4 x 4 - 6 = 40 + 16 - 6 = 56 - 6 = 50


Related Questions:

MAT 13120 ആയാൽ SAT എത്?

ഒരു ടാങ്കിൽ 1500 l വെള്ളം കൊള്ളും. അതിന്റെ 3/10 ഭാഗം വെള്ളം ഉണ്ട്. എങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ടതിൽ ?

If -means x, x means+, + means ÷ and ÷ means - what will be the value of 120 + 8-2÷21 = ?

+ = x, - = ÷, x = - ആയാൽ 12 + 6 - 2 x 12 എത്ര?

ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ CLAD നെ AOEA ആയി എഴുതിയാൽ DRIP നെ എങ്ങനെ എഴുതാം?