Question:

If a = 4/5 of B and B = 5/2 of C, then the ratio of A:C is

A1:2

B2:1

C2:3

D1:3

Answer:

B. 2:1

Explanation:

A/C = 4/5 X 5/2 = 2/1 = 2:1


Related Questions:

രണ്ടു പൂർണ സംഖ്യകളുടെ തുക 72. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഇവയുടെ അനുപാതം അല്ലാത്തെത് ഏത്?

3 : 27 :: 11 : ?

Monthly incomes of A and B are in the ratio of 4:3 and their expenses bear the ratio 3:2. Each of them saves Rs. 6000 at the end of the month, then monthly salary of A is

ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 68 ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട്. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 6 : 11 ആയാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ?

അനുവിന്റെ അച്ഛന്റെ വയസ്സ് അനുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ നാലുമടങ്ങാണ്. അനുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് അനുവിന്റെ അനിയത്തിയുടെ പ്രായം. അനിയത്തിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാണെങ്കിൽ അനുവിന്റെ അച്ഛന്റെ വയസ്സെത്ര ?