Question:

A : B = 3 : 4 B : C = 6 : 9 ആയാൽ A : B : C എത്ര ?

A3 : 6 : 1

B3 : 4 : 6

C6 : 9 : 8

D6 : 8 : 9

Answer:

B. 3 : 4 : 6

Explanation:

A ∶ B = (3 ∶ 4) ×6 = 18 ∶ 24 B ∶ C = (6 ∶ 9) × 4 = 24 ∶ 36 അനുപാതം A ∶ B ∶ C ആണ് ⇒ A ∶ B ∶ C = 18 ∶ 24 ∶ 36 A ∶ B ∶ C = 3 ∶ 4 ∶ 6


Related Questions:

Which number when added to each of the numbers 6, 7, 15, 17 will make the resulting numbers proportional?

If 10% of x = 20% of y, then x:y is equal to

ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 68 ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട്. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 6 : 11 ആയാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ?

ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ 3 : 4 : 5 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ്. ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് 120 cm ആയാൽ, ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ വശത്തിന്റെ അളവ് എത്ര ?

രണ്ടു സംഖ്യകൾ 2:3 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ്. ഇവയിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും 5 കുറച്ചാൽ അവ 3 : 5 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ആവും. എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക