Question:

ഒരാൾ ആകെ ദൂരത്തിന്റെ മൂന്ന് തുല്യദൂരങ്ങൾ മണിക്കൂറിൽ 40 km, 30 km, 15 km വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ശരാശരി വേഗം?

A16

B32

C48

D24

Answer:

D. 24

Explanation:

ശരാശരി വേഗം = 3abc/ ab+bc+ac a=40 b = 30 c = 15 =(3 × 40 × 30 × 15) / (40 ×30 + 30 × 15 + 40 × 15) = 54000/2250 = 24


Related Questions:

30 ജീവനക്കാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം 4,000 രൂപ. ഒരാൾ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ശരാശരി ശമ്പളം 4, 300 രൂപയായാൽ പുതുതായി ചേർന്നയാളുടെ ശമ്പളമെത്ര?

റിലയൻസ് കമ്പനിയിലെ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫുകളുടെയും ശരാശരി ശമ്പളം പ്രതിമാസം 15000 രൂപയാണ്. ഓഫീസർമാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം പ്രതിമാസം 45000 രൂപയും, ഓഫീസർമാരല്ലാത്തവരുടെ ശമ്പളം പ്രതിമാസം 10000 രൂപയുമാണ്. ഓഫീസർമാരുടെ എണ്ണം 20 ആണെങ്കിൽ, റിലയൻസ് കമ്പനിയിലെ ഓഫീസർമാരല്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക.

15 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 25 ആയാൽ ഓരോ സംഖ്യയുടെയും കൂടെ 2 ഗുണിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം 3 കൂട്ടുന്നു. എങ്കിൽ പുതിയ ശരാശരി എത്ര?

The average of nine numbers is 60, that of the first five numbers is 55 and the next three is 65. The ninth number is 10 less than the tenth number. Then, tenth number is –

The average monthly salary of the workers in a workshop is Rs. 8500. If the average monthly salary of 7 technicians is Rs. 10000 and average monthly salary of the rest is Rs. 7800, the total number of workers in the workshop is