Question:

p:q= 5:3, q:r = 7:4 ആയാൽ p:q:r എത്ര?

A35:15:13

B4:7:9

C35:21:12

D1:2:3

Answer:

C. 35:21:12

Explanation:

p:q:r= 5 x 7 : 7 x 3 : 3 x 4 = 35 : 21 : 12


Related Questions:

10 : 101 :: 20 : ?

രവിയുടെയും ഹരിയുടെയും വയസ്സുകൾ 4:5 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ വയസിന്റെ അംശബന്ധം 6:7 എന്ന അംശബന്ധത്തിലായാൽ രവിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ?

രണ്ടു പൂർണ സംഖ്യകളുടെ തുക 72. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഇവയുടെ അനുപാതം അല്ലാത്തെത് ഏത്?

മൂന്നു കാറുകളുടെ വേഗതയുടെ അംശബന്ധം 3 : 4 : 5 ആണ്. ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അവരെടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അംശബന്ധം ഏത്?

If 10% of x = 20% of y, then x:y is equal to