Question:

15 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് 60, ആദ്യത്തെ 10 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് 62 ആയാൽ ബാക്കി 5 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് എത്ര?

A56

B58

C59

D57

Answer:

A. 56

Explanation:

15 കുട്ടികളുടെ ആകെ മാർക്ക് = 15x60 = 900 10 കുട്ടികളുടെ ആകെ മാർക്ക് = 62x 10 = 620 ബാക്കി 5 കുട്ടികളുടെ ആകെ മാർക്ക് = 900-620 = 280 ശരാശരി = 280/5=56


Related Questions:

The average of nine numbers is 60, that of the first five numbers is 55 and the next three is 65. The ninth number is 10 less than the tenth number. Then, tenth number is –

18 കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷയിൽ കിട്ടിയ ശരാശരി മാർക്ക് 30. എന്നാൽ ശരാശരി കണക്കാക്കിയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് 43 എന്നതിന് പകരം 34 എന്നാണ് എടുത്തത്.തെറ്റ് തിരുത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി മാർക്ക് എത്ര?

ഒരു ക്ലാസ്സിലെ 9 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഉയരം 160 സെ. മീ. ആണ്. ആ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയതായി ഒരു കുട്ടി കൂടി വന്നുചേർന്നപ്പോൾ ശരാശരി ഉയരം 161 സെ.മീ. ആയി. എങ്കിൽ പുതിയതായി വന്ന കുട്ടിയുടെ ഉയരം എത്ര?

ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ 10 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 15 ആണ്. യഥാക്രമം 20, 22 വയസ്സുള്ള രണ്ടുപേർ കൂടി ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശരാശരി വയസ്സെത്ര?

ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രായം 23 വയസ്സാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുടെ പ്രായം 11 വയസ്സാണ്. ഈ കുടുംബത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പ്രായത്തിന്റെ ശരാശരി എത്രയാണ് ?