Question:

If x means addition, - means division,+ means subtraction and / means multiplication then the value of : 4 - 4 x 4 / 4 + 4 - 4 is equal to:

A4

B0

C16

D1

Answer:

C. 16


Related Questions:

If white is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet and violet is called orange, then what would be the colour of human blood?

10 : 101 :: 20 : ?

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

ELIMS : SMILE : KRAPS : : ?

സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക. 3 : 72 :: 4 : _____