Question:

In a 50 litre maximum of alchohol and water, quantity of water is 30%. What amount of water should be added to this mixture so as to make the quantity of water 45% in the new mixture?

A17 7/11 litre

B15 7/11 litre

C13 7/11 litre

D14 7/11 litre

Answer:

C. 13 7/11 litre

Explanation:

In the present mixture 35 Litre is Alcohol and 15 ltr is water And in the new mixture, only water is added. Alcohol remains same ie, 35 Ltr. If x litre water is added then new mixture contain (50 + x ) litre. According to the question new mixture should contain 45% of water ie, 55% of alcohol. (50 + x) * 55/100 = 35 x = 13 7/11 Litre


Related Questions:

ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനസംഖ്യ 5000 ആണ്. വർഷം തോറും 10% വർധിച്ചാൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള ജനസംഖ്യ എത്ര ?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% വും 70% വും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 60 ആയാൽ സംഖ്യ എത്ര?

The difference between 78% of a number and 56% of the same number is 429. What is 66% of the that number?

ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയവരിൽ 300 പേർ ആൺകുട്ടികളും 700 പേർ പെൺകുട്ടികളുമാണ്. ആൺകുട്ടികളിൽ 40% പേരും പെൺകുട്ടികളിൽ 60% പേരും പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചുവെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ എത്ര ശതമാനം കുട്ടികൾ തോറ്റു?

ആലീസിന്റെ ശമ്പളം കമലയുടെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ 20% കൂടുതലാണ്. കമലയുടെ ശമ്പളം ആലീസിന്റെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ്?