Question:

100 വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 50 വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിലും 70 പേർ ഇംഗ്ലീഷിലും വിജയിച്ചു, 5 വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു?

A50

B40

C35

D25

Answer:

D. 25

Explanation:

ആകെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം = 100 രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ = 5 ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിഷയത്തിലും വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം = (100 - 5) = 95 കണക്കിൽ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ = 50 കണക്കിൽ തോറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ = (95 - 50) = 45 ഇംഗ്ലീഷിൽ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ = 70 ഇംഗ്ലീഷിൽ തോറ്റ് കണക്കിൽ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ = (95 - 70) = 25 രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ = (95 - 45 - 25) = 25


Related Questions:

1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യയിൽനിന്നും 10 വീതം കുറച്ച് പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ ലഭി ക്കുന്ന സംഖ്യ?

ഒരു അമ്മ മകളേക്കാൾ 5 മടങ്ങു മൂത്തതാണ്. നാലു വർഷം ശേഷം അവരുടെ വയസ്സിന്റെ തുക 44 എങ്കിൽ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ?

2000 രൂപ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ മുഴുവനും 10 രൂപ നോട്ടുകളായാണ് കിട്ടിയത്.ആകെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം

100000 - 9899 = ..... ?

100-ന് താഴെയായി ഒരേസമയം പൂർണവർഗവും പൂർണ ഘനവുമായ (cube ) എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ?