Question:

ഒരു പരീക്ഷയിൽ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ശരാശരി മാർക്ക് 71 ആയിരുന്നു. അവൻ സയൻസിൽ 35 മാർക്ക് , ചരിത്രത്തിൽ 11 മാർക്ക് , കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ 4 മാർക്ക് കൂടി നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ ശരാശരി മാർക്ക് 76 ആയിരിക്കും. പരീക്ഷയിൽ എത്ര പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു?

A10

B12

C18

D15

Answer:

A. 10

Explanation:

പരീക്ഷയിലെ ആകെ പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം = n വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ശരാശരി മാർക്ക് = 71 വിദ്യാർത്ഥി നേടിയ മാർക്കിന്റെ തുക = ശരാശരി × പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം = 71n കൂടിയ മാർക്ക് = 35 + 11 + 4 = 50 പുതിയ ശരാശരി = 76 [71n + 50]/n = 76 71n + 50 = 76n 50 = 5n n = 50/5 = 10 പരീക്ഷയിലെ ആകെ പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം = 10


Related Questions:

30 ജീവനക്കാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം 4,000 രൂപ. ഒരാൾ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ശരാശരി ശമ്പളം 4, 300 രൂപയായാൽ പുതുതായി ചേർന്നയാളുടെ ശമ്പളമെത്ര?

റിലയൻസ് കമ്പനിയിലെ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫുകളുടെയും ശരാശരി ശമ്പളം പ്രതിമാസം 15000 രൂപയാണ്. ഓഫീസർമാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം പ്രതിമാസം 45000 രൂപയും, ഓഫീസർമാരല്ലാത്തവരുടെ ശമ്പളം പ്രതിമാസം 10000 രൂപയുമാണ്. ഓഫീസർമാരുടെ എണ്ണം 20 ആണെങ്കിൽ, റിലയൻസ് കമ്പനിയിലെ ഓഫീസർമാരല്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക.

ഒരു ഓഫീസിലെ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയുള്ള ശരാശരി ഹാജർ 43 ആണ് . ആദ്യത്തെ 5 ദിവസത്തെ ശരാശരി ഹാജർ 41 ആയാൽ ശനിയാഴ്ചത്തെ ഹാജർ എത്ര?

ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രായം 23 വയസ്സാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുടെ പ്രായം 11 വയസ്സാണ്. ഈ കുടുംബത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പ്രായത്തിന്റെ ശരാശരി എത്രയാണ് ?

x,x+2,x+4,x+6 എന്നിവയുടെ ശരാശരി 9 ആയാൽ x ന്റെ വില?