Question:

72 പേരുള്ള ഒരു ക്യുവിൽ ജയൻ പിന്നിൽ നിന്ന് 12-ാമത്തെ ആളാണ്. എങ്കിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമത്തെ ആളാണ്?

A60

B59

C61

Dഇതൊന്നുമല്ല.

Answer:

C. 61

Explanation:

ജയൻ പിന്നിൽ നിന്ന് 12-ാമത്തെ ആളാണ് എങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് 72-12 60 പേരുണ്ടാകും. അത് കൊണ്ട് ജയൻ മുന്നിൽ നിന്നും 60 +1= 61-ാമത്തെ ആളാണ്.


Related Questions:

Find the wrong number in the given series 380, 188, 92, 48, 20, 8, 2

7 * 4 =18,5 * 9 =32, 6 * 7 = 30 എങ്കിൽ 8 * 3 = ?

complete the series :3,5,9,17............

Aയ്ക്ക് Bയെക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട്. Bയ്ക്ക് Cയെക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട്. Dയ്ക്ക് Eയെക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട്. Eയ്ക്ക് Bയെക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട്. എങ്കിൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആൾ ആര് ?

Here are 35 students in a class. Suma ranks third among the girls in the class. Amit ranks 5th amongs the boys in the class. Suma is one rank below Amit in the class. No two students hold the same rank in the class. What is Amit's rank in the class?