Question:

Monthly incomes of A and B are in the ratio of 4:3 and their expenses bear the ratio 3:2. Each of them saves Rs. 6000 at the end of the month, then monthly salary of A is

ARs. 12000

BRs. 24000

CRs. 32000

DRs. 28000

Answer:

B. Rs. 24000

Explanation:

let the monthly incomes of A and B be 4x and 3x, expenditure be 3y and 2y 4x - 3y = 6000 and 3x - 2y = 6000 4x – 3y = 3x - 2y => x=y 4x - 3y =6000, x = 6000 A's monthly income = 4x = 4x6000 = Rs. 24000


Related Questions:

മൂന്നു കാറുകളുടെ വേഗതയുടെ അംശബന്ധം 3 : 4 : 5 ആണ്. ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അവരെടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അംശബന്ധം ഏത്?

a:b = 1:2 എങ്കിൽ 3(a-b) എത?

ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ 1 : 3 : 5 എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ആയാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണിന്റെ അളവ് എത്ര ?

A ,B ,C , D എന്നിവർയ്‌ക്കിടയിൽ 46,800 Rs വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, A,D എന്നിവരുടെ സംയുക്‌ത വിഹിതവും B,C എന്നിവരുടെ സംയുക്‌ത വിഹിതവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 8 : 5 ആണ്. B യും C ഉം തമ്മിലുള്ള ഷെയറിന്റെ അനുപാതം 5 : 4 ആണ്. A യ്ക് 18,400 ലഭിക്കുന്നു. X എന്നത് A , B എന്നിവരുടെ ഷെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും Y എന്നത് C, D എന്നിവരുടെ ഷെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ആണെങ്കിൽ, (X – Y) യുടെ മൂല്യം എന്താണ്?

രണ്ടു പൂർണ സംഖ്യകളുടെ തുക 72. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഇവയുടെ അനുപാതം അല്ലാത്തെത് ഏത്?