Question:

Monthly incomes of A and B are in the ratio of 4:3 and their expenses bear the ratio 3:2. Each of them saves Rs. 6000 at the end of the month, then monthly salary of A is

ARs. 12000

BRs. 24000

CRs. 32000

DRs. 28000

Answer:

B. Rs. 24000

Explanation:

let the monthly incomes of A and B be 4x and 3x, expenditure be 3y and 2y 4x - 3y = 6000 and 3x - 2y = 6000 4x – 3y = 3x - 2y => x=y 4x - 3y =6000, x = 6000 A's monthly income = 4x = 4x6000 = Rs. 24000


Related Questions:

രണ്ടു പൂർണ സംഖ്യകളുടെ തുക 72. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഇവയുടെ അനുപാതം അല്ലാത്തെത് ഏത്?

Two cubes have their volumes in the ratio 1:27 Find the ratio of their surface areas

If P/3 = Q/4 = R/5 then P:Q:R is

മണലും സിമൻറും 4:1 എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ചേർത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. 40 ചാക്ക് സിമൻറിന് എത്ര ചാക്ക് മണൽ ചേർക്കണം ?

രണ്ടു സംഖ്യകൾ 2:3 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ്. ഇവയിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും 5 കുറച്ചാൽ അവ 3 : 5 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ആവും. എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക