Question:

MQ: 13 11 :: HJ : ?

A19 17

B18 16

C8 10

D16 18

Answer:

B. 18 16

Explanation:

There 26 is letter number. From the total subtract corresponding numberical value of given alphabet.; M= 26 - 13 = 13, Q = 26 - 15 = 11 H= 26 - 8 = 18, J = 26 - 10 = 16


Related Questions:

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ബന്ധം പരിശോധിച്ചു പൂരിപ്പിക്കുക ? 12 : 144 : _____

ജ്ഞാനം: പഠനം :: വൈദഗ്ധ്യം: _____

തീയതി : കലണ്ടർ; സമയം : _________

AZBY : BYAZ :: BXCW :-.....

മഴവില്ല് : ആകാശം :: മരീചിക : _____