Question:

My dog is ___ Dalmatian.

Athe

Ban

Ca

Din

Answer:

C. a

Explanation:

Articles ചേർക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത്. പകരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരം വന്നാൽ "an" ഉം , വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വന്നാൽ "a" ഉം ഉപയോഗിക്കുക


Related Questions:

I had met him ....... year ago.

Do you have ....... vacuum?

Yesterday I saw___ one-eyed beggar in my dream. Choose the correct option.

She plays ..... flute.

He is ............... university lecturer