Question:

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ : 1, 9, 25, 49, 81

A100

B64

C121

D90

Answer:

C. 121

Explanation:

1^2 = 1 3^2 = 9 5^2 =25 7^2= 49 9^2 = 81 11^2 = 121


Related Questions:

12 മണിക്ക് വരേണ്ട ട്രെയിൻ ആദ്യ ദിവസം 12:30 ന് വന്നു. രണ്ടാം ദിവസം 1.20 നും. മൂന്നാം ദിവസം 2.30 നും നാലാം ദിവസം 4 മണിക്കും വന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം എത്ര മണിക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത ?

3, 6, 9,...................,999 എന്ന ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമെത്ര?

3, 6, 12, 24, .... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കാണുക.

DIL,GLO,JOR, .....

Find the next term in the sequence: 4, 9, 25, 49 , _____.