Question:

അടുത്തത് ഏത് AZ, CX , FU , _____

AHS

BIR

CJQ

DKP

Answer:

C. JQ

Explanation:

A + 2 = C, C + 3 = F, F + 4 = J Z - 2 = X, X - 3 = U, U - 4 = Q


Related Questions:

Complete the series: 5,10,30,120,….......

ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുക ?

3 , 4 , 8 , 17 , 33 , 58 , _____

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

24, 100, 404, 1620, ?

B C C E D G E I F___?