Question:

200 ആളുകളിൽ 90 പേർ ചായയും 108 പേർ കാപ്പിയും 46 പേർ ചായയും കാപ്പിയും രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചായയോ കാപ്പിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എത്ര ആളുകളുണ്ട്?

A46

B44

C62

D48

Answer:

D. 48

Explanation:

ആളുകളുടെ ആകെ എണ്ണം = 200 കാപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം = 108 ചായ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം = 90 ചായയും കാപ്പിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം = 46 ചായ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം = 90 – 46 = 44 കാപ്പി മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം = 108 – 46 = 62 ചായയോ കാപ്പിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വ്യക്തികൾ = 200 – (44 + 62 + 46) = 48


Related Questions:

ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ, 30 പേർ കാപ്പി മാത്രം കുടിക്കുന്നു, 40 പേർ ചായ മാത്രം കുടിക്കുന്നു, 25 പേർ ചായയും കാപ്പിയും മാത്രം കുടിക്കുന്നു, 20 പേർ ചായയും പാലും മാത്രം കുടിക്കുന്നു, 15 പേർ ചായ, കാപ്പി, പാൽ എന്നിവ മൂന്നും കുടിക്കുന്നു. ചായ കുടിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കാപ്പി കുടിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്?