Question:

Out of the five numbers average of first four numbers is 15 and the average of last four numbers is 12. Also last number is 18. What is the first number?

A48

B27

C33

D30

Answer:

D. 30

Explanation:

(a+b+c+d)/5 = 15 (b+c+d+e)/4 = 12 a+b+c+d = 15 × 4 = 60----------(1) b+c+d+e = 12 × 4 = 48----------(2) ----(1) - (2) a - e = 12 e = 18 a = 12 + 18 = 30


Related Questions:

ആദ്യത്തെ 31 അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര?

3 + 6 + 9 + 12 +..........+ 300 എത്ര ?

തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക 279 ആയാൽ അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യയേത് ?

If 2 x 7=12, 3 x 6 =15, 3 x 7 = 18 then 6 x 5= :

ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് അധിസംഖ്യ 2028 ൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ അതാരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആകും?