Question:

P2C, R4E, T6G, .....

AV8I

BU7M

CU8I

DVIT

Answer:

A. V8I


Related Questions:

2, 3, 5, 8, 12, _______

A, D, H, M, ....... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്?

വിട്ടുപോയത്‌ ഏത് 16,33 ,65,131,________

ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്നുവരുന്ന സംഖ്യയേത് 1, 8, 27, 64… ?

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക

0 ,6, 24, 60, 120, 220, 336