Question:

രാജു 3 Km തെക്കോട്ടു സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു 8 km സഞ്ചരിച്ചു.പിന്നീട് വലത്തോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു 3 km സഞ്ചരിച്ചു . പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ദൂരെ ആണ് ?

A14 Km

B8 Km

C6 Km

D10 Km

Answer:

D. 10 Km

Explanation:

പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും ഉള്ള ദൂരം=square root of (8*8)+(6*6) =square root of 100 =10 Km


Related Questions:

ജോൺ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് യാത്രതിരിച്ച് 13 കി.മീ, വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചതിനുശേഷം വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 10 കി.മീ. സഞ്ചരിച്ചു. വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 13 കി. മീറ്ററും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 5 കി. മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു. എന്നാൽ ജോൺ യാത്ര തിരിച്ചിടിത്തുനിന്ന് ഏത് ദിശയിൽ എത്ര അകലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്.

ഒരാൾ 8 കി.മീ. പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു. പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 3 കി.മീ, നടക്കുന്നു.വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 12 കി.മീ. നടക്കുന്നു. എങ്കിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര കി.മീ. അകലെയാണ് ?

കിഴക്കോട്ട് നോക്കി നിന്ന് വ്യായാമം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ താഴെ പറയും പ്രകാരം തിരിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഏത് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്?.ഇടത്, ഇടത്, വലത്, ഇടത് ,വലത്,വലത്, ഇടത് .

ഒരാൾ 10 കി.മീ. പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് 4 കി.മീ.നടക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് 13 കി.മീ.നടന്നാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തുനിന്നും എത്ര കി.മീ.അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ?

If you start from a point X and walk 4 kms towards the East then turn left and walk 3kms towards the North then turned left again and walk 2 kms. Which direction are you going in?