Question:

Ram spends 50% of his monthly income on household items, 20% of his monthly income on buying clothes, 5% of his monthly income on medicines and saves remaining Rs. 11,250. What is Ram's monthly income?

ARs. 38,200

BRs. 34,000

CRs. 41,600

DRs. 45,000

Answer:

D. Rs. 45,000

Explanation:

Let total income of Ram be x. Then (100 - 50 - 20 - 5)% of x =11250 x = 45000.


Related Questions:

Ravi lost 20% by selling a radio for Rs.3072. what percent will he gain by selling it for Rs.4080 ?

If a pen cost Rs.54 after 10% discount, then what is the marked price of the pen?

1500 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വിലയും ലാഭവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 1 : 3 ആയാൽ വാങ്ങിയ വില എത്ര?

ഒരു വ്യാപാരി ഒരു ഷർട്ടിന് 10% വിലകൂട്ടിയിട്ടു. തുടർന്ന് 10% കിഴിവു നൽകി. വ്യാപാരിക്ക്,മൊത്തം ഇടപാടിൽ അയാളുടെ ലാഭ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ട ശതമാനം എന്തായിരുന്നു?

ഒരാൾ 20 രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങിയ 8 പേനകൾ 25 രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റു. അയാളുടെ ലാഭം എത്ര ശതമാനം?