Question:

രമ്യയുടെ വരുമാനം രേഖയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ 25% കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ രേഖയുടെ വരുമാനം രമ്യയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ്?

A25%

B20%

C30%

Dഇതൊന്നുമല്ല

Answer:

B. 20%

Explanation:

25/100+25 x 100= (25/125 )x 100= 1/5 x 100 = 20%


Related Questions:

10 പൈസ 10 രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ?

In a 50 litre maximum of alchohol and water, quantity of water is 30%. What amount of water should be added to this mixture so as to make the quantity of water 45% in the new mixture?

x എന്ന സംഖ്യയുടെ 4% എന്നത് ഏതു സംഖ്യയുടെ 8% ആയിരിക്കും?

അഞ്ച് മിഠായി ഒരു രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി നാലെണ്ണം ഒരു രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭം എത്ര ശതമാനം?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 65% -ൻറ 20% എന്നു പറയുന്നത് ഏത് നിരക്കിനു തുല്യം ?