Question:

പിരിച്ചെഴുതുക: ' കണ്ടു '

Aകൺ + തു

Bകൺ + ണ്ടു

Cകൻ + ണ്ടു

Dകൻ + തു

Answer:

A. കൺ + തു

Explanation:

ത കാരം പോയി ട കാരം വന്നു


Related Questions:

തിന്നു എന്ന വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതുക

ഉദ്ധരണം - പിരിച്ചെഴുതിയാൽ

ലോപസന്ധി ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക

പ്രത്യുപകാരം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക :

കണ്ടവര് പിരിച്ചെഴുതുക