Question:

Rony walked 20 m towards North, then he turned right and walks 30 m. Then he turns right and walks 35 m. Then he turns left and walks 15 m. Finally he turns left and walks15 m. How many metres is he from the starting position?

A45 m

B35 m

C55 m

D15 m

Answer:

A. 45 m


Related Questions:

ജോൺ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് യാത്രതിരിച്ച് 13 കി.മീ, വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചതിനുശേഷം വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 10 കി.മീ. സഞ്ചരിച്ചു. വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 13 കി. മീറ്ററും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 5 കി. മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു. എന്നാൽ ജോൺ യാത്ര തിരിച്ചിടിത്തുനിന്ന് ഏത് ദിശയിൽ എത്ര അകലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്.

രാമു 30 മീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്നതിനുശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 മീറ്റർ നടന്നു. അവൻ വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 20 മീറ്റർ നടന്നു. തുടർന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 മീറ്റർ നടന്നാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവുമായുള്ള അകലം ?

Sunny is facing East. After that, he turns 45° clockwise and then 135° anticlockwise. In which direction is he facing now?

രവി 30 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ടു സഞ്ചരിച്ച് ഇടത്തു തിരിഞ്ഞ് 25 മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം വലതു തിരിഞ്ഞ് 35 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. വീണ്ടും വലതു തിരിഞ്ഞ് 25 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനിന്ന് എത ദൂരം അകലെയാണയാൾ ?

മിന്നു 200 മി, കിഴക്കോട്ട് നടന്നു. അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 100 മീ. വീണ്ടും നടന്നു. വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു 200 മീ. കൂടി നടന്ന് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു. എങ്കിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാനത്തുനിന്നും എത്ര അകലെയാണ് നിന്നു ഇപ്പോൾ?