Question:

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

Aഎല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട്

Bഎല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു

Cഎല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരത്തും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട്

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

C. എല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരത്തും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട്


Related Questions:

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഒരു വാക്യം /ആശയം/പദം വീണ്ടും എടുത്തുപറയുന്നതിനെ -------- എന്നു പറയുന്നു?

ശരിയായ വാക്യം തെരഞ്ഞെടുക്കുക

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുക്കുക