Question:

Snake : Fang :: Bee : ?

AHoney

BStings

CWax

DHumming

Answer:

B. Stings


Related Questions:

തറയിൽ ലംബമായി ആയി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തൂണുകളിൽ ഒന്നിന്റെ അഗ്രം മറ്റേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ 10 മീറ്ററും ചുവടുകൾ തമ്മിൽ 8 മീറ്ററും അകലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തൂണുകളുടെ ഉയരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ?

സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക ? രോഗി : ഡോക്ടർ :: വിദ്യാർത്ഥി ; ______

82 : 36 ∷ 91 : ?

If white is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet and violet is called orange, then what would be the colour of human blood?

10 : 101 :: 20 : ?