Question:

തുടർച്ചയായ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എടുത്ത് യഥാക്രമം 2,3, 4 എന്നിവ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ തുക 74 ആകുന്നു . സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്തുക.

A4,5,6

B6,7,8

C5,6,7

D7,8,9

Answer:

D. 7,8,9

Explanation:

തുടർച്ചയായ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ = x , x+1 , x+2 (x)2 + 3(x+1) + 4(x+2) = 74 2x + 3x + 3 + 4x + 8 = 74 9x = 74 − 11 = 63 x = 7 തുടർച്ചയായ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ = 7,8,9


Related Questions:

അപ്പുവിന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും വയസ്സുകൾ 1 : 2 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ്. 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അംശബന്ധം 2 : 3 ആകും. എങ്കിൽ അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് എത്ര ?

Unit digit of 512 x 413 x 617 x 118 is:

രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 10. അവയുടെ ഗുണനഫലം 20 എങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യു‌ൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എത്ര?

1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യയിൽനിന്നും 10 വീതം കുറച്ച് പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ ലഭി ക്കുന്ന സംഖ്യ?

At the end of a conference, the ten people present all shakehands with each other once. How many shakehands will there be altogether