Question:

The _____ of singers singing in church.

Aband

Bchoir

Cgroup

Dclass

Answer:

B. choir

Explanation:

choir - പള്ളിയിലെ ഗായകസംഘം, പാട്ടുകാരുടെ സംഘം band - സംഗീതജ്ഞരുടെ സംഘം (ഇതിൽ പാട്ട് പാടുന്നവരും, സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും)


Related Questions:

The collective noun for ants is

Use the collective noun:Fish

The young one of Ape ?

Choose the correct usage

A _____ of lions.