Question:

The _____ of singers singing in church.

Aband

Bchoir

Cgroup

Dclass

Answer:

B. choir

Explanation:

choir - പള്ളിയിലെ ഗായകസംഘം, പാട്ടുകാരുടെ സംഘം band - സംഗീതജ്ഞരുടെ സംഘം (ഇതിൽ പാട്ട് പാടുന്നവരും, സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും)


Related Questions:

The collective noun for ants is

The collective noun for ‘monkeys' ?

Choose the correct option-

Pack: Wolves: _____ : Books

Brood : hens :: _______ : birds