Question:

The _____ of singers singing in church.

Aband

Bchoir

Cgroup

Dclass

Answer:

B. choir

Explanation:

choir - പള്ളിയിലെ ഗായകസംഘം, പാട്ടുകാരുടെ സംഘം band - സംഗീതജ്ഞരുടെ സംഘം (ഇതിൽ പാട്ട് പാടുന്നവരും, സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും)


Related Questions:

_____ of flowers. Pick out the right collective noun

Pack: Wolves: _____ : Books

A __________ of guns. Use the correct collective noun.

The collective noun for ‘monkeys' ?

The collective noun for ‘stars’ :