Question:

അപ്പുവിന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും വയസ്സുകൾ 1 : 2 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ്. 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അംശബന്ധം 2 : 3 ആകും. എങ്കിൽ അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് എത്ര ?

A30

B15

C10

D20

Answer:

A. 30

Explanation:

അപ്പുവിന്റെ വയസ്സ്=x അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ്=2x x+15/2x+15=2/3 3x+45=4x+30 x=15 അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ്=30


Related Questions:

100 വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 50 വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിലും 70 പേർ ഇംഗ്ലീഷിലും വിജയിച്ചു, 5 വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു?

+ എന്നാൽ X, - എന്നാൽ + ആയാൽ 14+3-4 എത്ര?

1.004 - 0.0542 =

(135)2(135)^2 = 18225 ആയാൽ 0.135 - ന്റെ വർഗം എത്ര ?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 1/3 അതെ സംഖ്യയുടെ 1/ 2 നേക്കാൾ 20 കുറവാണ്. ഈ സംഖ്യയുടെ 70 % എത്രയാണ് ?