Question:

The average monthly salary of the workers in a workshop is Rs. 8500. If the average monthly salary of 7 technicians is Rs. 10000 and average monthly salary of the rest is Rs. 7800, the total number of workers in the workshop is

A18

B20

C22

D24

Answer:

C. 22

Explanation:

Let the total number of workers be x. Then (7 x 10000) + (x - 7) * 7800 = 8500 x => 70000 + 7800x - 54600 => 8500x => 700x = 15400 => x = 22


Related Questions:

10, 12, 14, 16, 18 എന്നീ സംഖ്യക ളുടെ ശരാശരി ?

ഒരു ക്ലാസിലെ 40 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 10 ആകുന്നു. ടീച്ചറുടെ വയസ്സുകൂടി കൂട്ടിയാൽ ശരാശരി വയസ്സ് 11 ആകും. ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര?

The average of nine numbers is 60, that of the first five numbers is 55 and the next three is 65. The ninth number is 10 less than the tenth number. Then, tenth number is –

ഒരു പരീക്ഷയിൽ 50 ആൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് 40 ഉം 50 പെൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് 44 ഉം ആയാൽ ഈ നൂറുപേർക്കും കൂടി ലഭിച്ച ശരാശരി മാർക്ക് എത്ര?

12 സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 3 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 8 ഉം 5 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 4 ഉംശേഷിക്കുന്നവയുടെ ശരാശരി 7 ഉം ആകുന്നു. ആകെയുള്ള 12 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ?