Question:

2.7×2.7×2.7+2.3×2.3×2.3(2.7)22.7×2.3+(2.3)2 \frac{2.7 \times 2.7 \times2.7 + 2.3 \times 2.3 \times 2.3 }{ (2.7)^2 - 2.7 \times 2.3 + (2.3)^2} -ന്റെ വില:

A5

B0

C4.75

D4.5

Answer:

A. 5

Explanation:

a³ + b³ = a² - ab + b² a = 2.7 b = 2.3

2.7×2.7×2.7+2.3×2.3×2.3(2.7)22.7×2.3+(2.3)2 \frac{2.7 \times 2.7 \times2.7 + 2.3 \times 2.3 \times 2.3 }{ (2.7)^2 - 2.7 \times 2.3 + (2.3)^2} = 2.7 + 2.3 = 5


Related Questions:

The product of 2 numbers is 1575 and their quotient is 9/7. Then the sum of the numbers is

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് ?

1619=1K\frac16 -\frac19 =\frac1K ആയാൽ K യുടെ വിലയെന്ത് ?

ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ മധ്യത്തിൽ വരുന്ന സംഖ്യ ഏത്? 1/3 , 3/2 , 1 , 2/3 , 3/4 .

37/7 നു സമാനമായ മിശ്രഭിന്നം ഏത് ?