Question:

2.7×2.7×2.7+2.3×2.3×2.3(2.7)22.7×2.3+(2.3)2 \frac{2.7 \times 2.7 \times2.7 + 2.3 \times 2.3 \times 2.3 }{ (2.7)^2 - 2.7 \times 2.3 + (2.3)^2} -ന്റെ വില:

A5

B0

C4.75

D4.5

Answer:

A. 5

Explanation:

a³ + b³ = a² - ab + b² a = 2.7 b = 2.3

2.7×2.7×2.7+2.3×2.3×2.3(2.7)22.7×2.3+(2.3)2 \frac{2.7 \times 2.7 \times2.7 + 2.3 \times 2.3 \times 2.3 }{ (2.7)^2 - 2.7 \times 2.3 + (2.3)^2} = 2.7 + 2.3 = 5


Related Questions:

If a/3 = b/4 = c/7 the value of (a+b+c)/c is

12\frac{1}{2}+ 13\frac{1}{3}+ ________ = 1

Simplify 0.25 +0.036 +0.0075 :

ഏറ്റവും വലുത് ഏത് ?

252/378 ന്റെ ലഘു രൂപമെന്ത് ?