Question:

2.7×2.7×2.7+2.3×2.3×2.3(2.7)22.7×2.3+(2.3)2 \frac{2.7 \times 2.7 \times2.7 + 2.3 \times 2.3 \times 2.3 }{ (2.7)^2 - 2.7 \times 2.3 + (2.3)^2} -ന്റെ വില:

A5

B0

C4.75

D4.5

Answer:

A. 5

Explanation:

a³+b³= (a+b)(a²-ab+b²) 2.7³+2.3³/(2.7²-2.7 × 2.3 +2.3²) = (2.7+2.3)(2.7²-2.7 × 2.3 +2.3²) / (2.7²-2.7 × 2.3 +2.3²) = 2.7+2.3 =5


Related Questions:

A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുകയുടെ 2/5 ഭാഗമാണ് B -യുടെ കൈവശമുള്ളത്. B -യുടെ കൈവശമുള്ളതുകയുടെ 7/9 ഭാഗമാണ് C-യുടെ കൈവശമുള്ളത്. മൂന്നു പേരുടെയും കൈവശമുള്ള ആകെ തുക770 രൂപയായാൽ A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുക എത്ര?

2.341/.02341=

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ?

Which is the biggest of the following fraction?

1/5 ÷ 4/5 = ?