Question:

The device through which data and instructions entered in to a computer system:

AHardware

BMemory

CInput

DSoftware

Answer:

C. Input


Related Questions:

...... is an input device used to enter motion data into computer

ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ?

കീ ബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ?

കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ?

കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൗസിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിങ്ങ് ഉപകരണമാണ് ?