Question:

The difference between 78% of a number and 56% of the same number is 429. What is 66% of the that number?

A1287

B1267

C1251

D1304

Answer:

A. 1287

Explanation:

Let the number be x (78 - 56)% of x = 429 = 2x 22/100 = 429 x =(429 * 100)/22 = 1950 66% of 1950 = (1950 x 66)/100 =1287


Related Questions:

ഒരു പരീക്ഷയിൽ 30% കുട്ടികൾ വിജയിച്ചു. വിജയിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 60 ആണെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം എത്ര ?

The value of a number first increased by 15% and then decreased by 10%. Then the net effect:

In a 50 litre maximum of alchohol and water, quantity of water is 30%. What amount of water should be added to this mixture so as to make the quantity of water 45% in the new mixture?

ഒരു പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കുറഞ്ഞത് 35% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. 200 മാർക്ക് വാങ്ങുകയും 10 മാർക്കിന് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, പരീക്ഷയിൽ പരമാവധി മാർക്ക് എത്ര?

അഞ്ച് മിഠായി ഒരു രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി നാലെണ്ണം ഒരു രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭം എത്ര ശതമാനം?