Question:

മൂന്ന് ക്ലോക്കുകളിൽ ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോക്കിനേക്കാൾ 10 മിനിറ്റ് പുറകോട്ടാണ്. മൂന്നാമത്തെ ക്ലോക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്ലോക്കിനേക്കാൾ 15 മിനിറ്റ് മുൻപോട്ടാണ്. എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്ലോക്കിൽ 9 മണിയാകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്ത ക്ലോക്കിലെ സമയം എത്ര?

A9 മണി 5 മിനിറ്റ്

B8 മണി 55 മിനിറ്റ്

C8 മണി 50 മിനിറ്റ്

D8 മണി 45 മിനിറ്റ്

Answer:

B. 8 മണി 55 മിനിറ്റ്

Explanation:

ആദ്യ ക്ലോക്കിൽ 8.45 രണ്ടാമത്തേതിൽ 8.55 മൂന്നാമത്തേതിൽ 9.00


Related Questions:

What is the angle between the two hands of a clock when the clock shows 4.30 pm ?

ഒരു ക്ലോക്കിൽ 10:20 സമയം കാണിക്കുന്നു, കണ്ണാടിയിൽ ക്ലോക്കിന്റെ പ്രതിബിംബം എത്ര സമയം കാണിക്കും?

ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം 12:40. മണിക്കുർ, മിനിറ്റ് സൂചികൾക്കിടയിലെ കോണളവ് എത്ര ?

ഒരു ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് സൂചി കൊണ്ട് 1 മിനിറ്റിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന കോണളവ് എത്ര ?

ഉച്ചക്ക് 12:15 ന് ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനുട്ട് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ?