Question:

The income of Ramesh is 25% more than the income of mahesh. The income of Mahesh is less than the income of Ramesh by

A20%

B25%

C30%

D50%

Answer:

A. 20%

Explanation:

[(125-100) / 125] x 100 = 25 /125 x 100=20%


Related Questions:

അഞ്ച് മിഠായി ഒരു രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി നാലെണ്ണം ഒരു രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭം എത്ര ശതമാനം?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 65% -ൻറ 20% എന്നു പറയുന്നത് ഏത് നിരക്കിനു തുല്യം ?

The present population of a city is 18000. If it increases at the rate of 10% per annum, its population after 2years will be

ഒരു സംഖ്യയുടെ 25% വും 45% വും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 150 ആയാൽ സംഖ്യ ?

ആലീസിന്റെ ശമ്പളം കമലയുടെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ 20% കൂടുതലാണ്. കമലയുടെ ശമ്പളം ആലീസിന്റെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ്?