Question:

The poor boy is ________ orphan. Choose the suitable article.

Aan

Ba

Cthe

Dno article

Answer:

A. an

Explanation:

Articles ചേർക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത്. പകരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരം വന്നാൽ "an" ഉം , വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വന്നാൽ "a" ഉം ഉപയോഗിക്കുക.


Related Questions:

The proposal was accepted by _________ vote. Choose the correct article.

He is ________ honest man. Choose the suitable article.

Yesterday I saw a man, ..... man was reading a story.

Many _____ boy has played well.

..... blind are helpless.